ფაკულტეტი:
მიმართულებაქვე მიმართულებავაკანსიაგანაცხადიგანმცხადებელთა სია
1 ბიოლოგიის დეპარტამენტი ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
2 ბიოლოგიის დეპარტამენტი ბიომრავალფეროვნების კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
3 ბიოლოგიის დეპარტამენტი ბიომრავალფეროვნების კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
4 ბიოლოგიის დეპარტამენტი ბიოქიმიის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
5 ბიოლოგიის დეპარტამენტი გენეტიკის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
6 ბიოლოგიის დეპარტამენტი გენეტიკის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
7 ბიოლოგიის დეპარტამენტი იმუნოლოგია და მიკრობიოლოგიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
8 ბიოლოგიის დეპარტამენტი იმუნოლოგია და მიკრობიოლოგიის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
9 ბიოლოგიის დეპარტამენტი მორფოლოგიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 10 ნახვა
10 ბიოლოგიის დეპარტამენტი მორფოლოგიის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
11 ბიოლოგიის დეპარტამენტი მცენარეთა ფიზიოლოგიის მიმართულება (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
12 ბიოლოგიის დეპარტამენტი უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
13 ბიოლოგიის დეპარტამენტი უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრა (პროფესორი) 12 ნახვა
14 გეოგრაფიის დეპარტამენტი ნიადაგების გეოგრაფიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
15 გეოგრაფიის დეპარტამენტი ნიადაგების გეოგრაფიის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
16 გეოგრაფიის დეპარტამენტი რეგიონალური გეოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარების კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
17 გეოგრაფიის დეპარტამენტი ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
18 გეოგრაფიის დეპარტამენტი ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგიის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
19 გეოლოგიის დეპარტამენტი მინერალოგია-პეტროლოგიისა და სასარგებლო წიაღისეულის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 22 ნახვა
20 გეოლოგიის დეპარტამენტი მინერალოგია-პეტროლოგიისა და სასარგებლო წიაღისეულის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
21 გეოლოგიის დეპარტამენტი რეგიონული გეოლოგიისა და პალეონტოლოგიის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
22 ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი ანტენები და ტალღების გავრცელების კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი) 11 ნახვა
23 ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი ანტენები და ტალღების გავრცელების კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
24 ინტერდისციპლინური (მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები) მათემატიკური ლოგიკა და დისკრეტული სტრუქტურებიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
25 ინტერდისციპლინური (მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები) მათემატიკური ლოგიკა და დისკრეტული სტრუქტურებიის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
26 ინტერდისციპლინური (მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები) რიცხვითი ანალიზი და გამოთვლითი ტექნოლოგიები (ასოცირებული პროფესორი) 34 ნახვა
27 ინტერდისციპლინური (მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები) რიცხვითი ანალიზი და გამოთვლითი ტექნოლოგიები (პროფესორი) 12 ნახვა
28 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი გამოყენებითი ინფორმატიკის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 22 ნახვა
29 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი გამოყენებითი ინფორმატიკის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
30 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი თეორიული ინფორმატიკის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 22 ნახვა
31 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი პრაქტიკული ინფორმატიკის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 22 ნახვა
32 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი ტექნიკური ინფორმატიკის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
33 მათემატიკის დეპარტამენტი ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
34 მათემატიკის დეპარტამენტი ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრა (პროფესორი) 22 ნახვა
35 მათემატიკის დეპარტამენტი ალგებრა გეომეტრიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 46 ნახვა
36 მათემატიკის დეპარტამენტი ალგებრა გეომეტრიის კათედრა (პროფესორი) 12 ნახვა
37 მათემატიკის დეპარტამენტი დიფერენციალური განტოლებებიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 44 ნახვა
38 მათემატიკის დეპარტამენტი დიფერენციალური განტოლებებიის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
39 მათემატიკის დეპარტამენტი მათემატიკური ანალიზიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 44 ნახვა
40 მათემატიკის დეპარტამენტი მათემატიკური ანალიზიის კათედრა (პროფესორი) 12 ნახვა
41 მათემატიკის დეპარტამენტი მექანიკის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
42 ფიზიკის დეპარტამენტი არაწრფივი მოვლენების ფიზიკის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
43 ფიზიკის დეპარტამენტი არაწრფივი მოვლენების ფიზიკის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
44 ფიზიკის დეპარტამენტი ასტროფიზიკის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
45 ფიზიკის დეპარტამენტი ასტროფიზიკის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
46 ფიზიკის დეპარტამენტი ატომის და ატომბირთვის ფიზიკაის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
47 ფიზიკის დეპარტამენტი ატომის და ატომბირთვის ფიზიკაის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
48 ფიზიკის დეპარტამენტი ელემენტარული ნაწილაკები და კვანტური ველებიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
49 ფიზიკის დეპარტამენტი ელემენტარული ნაწილაკები და კვანტური ველებიის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
50 ფიზიკის დეპარტამენტი კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
51 ფიზიკის დეპარტამენტი პლაზმის ფიზიკის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
52 ფიზიკის დეპარტამენტი რადიოფიზიკა, ფიზიკური პროცესების მოდელირების მიმართულება 11 ნახვა
53 ქიმიის დეპარტამენტი ბიოორგანული ქიმიის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
54 ქიმიის დეპარტამენტი ზოგადი, არაორგანული და მეტალორგანული ქიმიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 35 ნახვა
55 ქიმიის დეპარტამენტი მაკრომოლეკულების ქიმიის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
56 ქიმიის დეპარტამენტი ორგანული და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
57 ქიმიის დეპარტამენტი ორგანული და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა
58 ქიმიის დეპარტამენტი ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
59 ქიმიის დეპარტამენტი ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის კათედრა (პროფესორი) 11 ნახვა