ფაკულტეტი:
მიმართულებაქვე მიმართულებავაკანსიაგანაცხადიგანმცხადებელთა სია
1 გეოგრაფიის დეპარტამენტი ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
2 ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი ელექტრომაგნიტური თავსებადობის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
3 ინტერდისციპლინური (ფიზიკა, ბიოლოგია) ბიოფიზიკის კათედრა (პროფესორი) 12 ნახვა
4 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი თეორიული ინფორმატიკის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა
5 ფიზიკის დეპარტამენტი კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი) 11 ნახვა