სტრუქტურული ერთეული:
მიმართულებაქვე მიმართულებავაკანსიაგანაცხადიგანმცხადებელთა სია
1 ბიოლოგიის დეპარტამენტი ბიომრავალფეროვნების კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
2 ბიოლოგიის დეპარტამენტი ბიოქიმიის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
3 ბიოლოგიის დეპარტამენტი ბიოქიმიის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ბ") 11 ნახვა
4 ბიოლოგიის დეპარტამენტი გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
5 ბიოლოგიის დეპარტამენტი მორფოლოგიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
6 გეოგრაფიის დეპარტამენტი ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფიის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ა") 22 ნახვა
7 გეოგრაფიის დეპარტამენტი ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
8 გეოგრაფიის დეპარტამენტი გეომორფოლოგია და კარტოგრაფიის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
9 გეოგრაფიის დეპარტამენტი გეომორფოლოგია და კარტოგრაფიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
10 გეოგრაფიის დეპარტამენტი ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგიის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
11 გეოლოგიის დეპარტამენტი მინერალოგია-პეტროლოგიისა და სასარგებლო წიაღისეულის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
12 გეოლოგიის დეპარტამენტი რეგიონული გეოლოგიისა და პალეონტოლოგიის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
13 გეოლოგიის დეპარტამენტი რეგიონული გეოლოგიისა და პალეონტოლოგიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
14 ინტერდისციპლინური (მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები) მათემატიკური ლოგიკა და დისკრეტული სტრუქტურებიის კათედრა ასისტენტ-პროფესორი - კატეგოეია "ა") 34 ნახვა
15 ინტერდისციპლინური (მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები) რიცხვითი ანალიზი და გამოთვლითი ტექნოლოგიები (ასოცირებული პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
16 ინტერდისციპლინური (ფიზიკა, ბიოლოგია) ბიოფიზიკა (ასოცირებული პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
17 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი გამოყენებითი ინფორმატიკის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ბ") 11 ნახვა
18 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი თეორიული ინფორმატიკის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ბ") 12 ნახვა
19 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი პრაქტიკული ინფორმატიკის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ბ") 11 ნახვა
20 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი ტექნიკური ინფორმატიკის კათედრა (პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
21 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი ტექნიკური ინფორმატიკის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ბ") 11 ნახვა
22 მათემატიკის დეპარტამენტი ალგებრა გეომეტრიის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
23 მათემატიკის დეპარტამენტი მათემატიკური ანალიზის კათედრა (ასისტენტ პროფესორი - კატეგორია "ა") 33 ნახვა
24 მათემატიკის დეპარტამენტი მექანიკის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
25 ფიზიკის დეპარტამენტი არაწრფივი მოვლენების ფიზიკის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
26 ფიზიკის დეპარტამენტი არაწრფივი მოვლენების ფიზიკის კათედრა (ასოცირერებული პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
27 ფიზიკის დეპარტამენტი ატომის და ატომბირთვის ფიზიკის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
28 ფიზიკის დეპარტამენტი ელემენტარული ნაწილაკები და კვანტური ველებიის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
29 ქიმიის დეპარტამენტი ზოგადი, არაორგანული და მეტალორგანული ქიმია (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
30 ქიმიის დეპარტამენტი ორგანული ქიმიის კათედრა (ასისტენტ-პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
31 ქიმიის დეპარტამენტი ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის კათედრა (ასისტენ-პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა
32 ქიმიის დეპარტამენტი ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი - კატეგორია "ა") 11 ნახვა