ფაკულტეტი:
მიმართულებაქვე მიმართულებავაკანსიაგანაცხადიგანმცხადებელთა სია
1 ბიოლოგიის დეპარტამენტი ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგია 11 ნახვა
2 ბიოლოგიის დეპარტამენტი ბიომრავალფეროვნება 11 ნახვა
3 ბიოლოგიის დეპარტამენტი ბიოქიმია 22 ნახვა
4 ბიოლოგიის დეპარტამენტი გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 13 ნახვა
5 გეოგრაფიის დეპარტამენტი ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფია 22 ნახვა
6 გეოგრაფიის დეპარტამენტი გეომორფოლოგია და კარტოგრაფია 11 ნახვა
7 გეოგრაფიის დეპარტამენტი ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგია 11 ნახვა
8 გეოლოგიის დეპარტამენტი გეოლოგია 22 ნახვა
9 ინტერდისციპლინური (მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები) მათემატიკური ლოგიკა და დისკრეტული სტრუქტურები 33 ნახვა
10 ინტერდისციპლინური (მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები) რიცხვითი ანალიზი და გამოთვლითი ტექნოლოგიები 23 ნახვა
11 ინტერდისციპლინური (ფიზიკა - 1 საშტატო ერთეული, ბიოლოგია -1 საშტატოერთეული) ბიოფიზიკა 23 ნახვა
12 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი გამოყენებითი ინფორმატიკა 22 ნახვა
13 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი თეორიული ინფორმატიკა 11 ნახვა
14 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი პრაქტიკული ინფორმატიკა 11 ნახვა
15 კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი ტექნიკური ინფორმატიკა 11 ნახვა
16 მათემატიკის დეპარტამენტი ალგებრა გეომეტრია 11 ნახვა
17 მათემატიკის დეპარტამენტი მათემატიკური ანალიზი 44 ნახვა
18 მათემატიკის დეპარტამენტი მექანიკა 11 ნახვა
19 ფიზიკის დეპარტამენტი არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა 22 ნახვა
20 ფიზიკის დეპარტამენტი ატომის და ატომბირთვის ფიზიკა 11 ნახვა
21 ფიზიკის დეპარტამენტი ელემენტარული ნაწილაკები და კვანტური ველები 22 ნახვა
22 ფიზიკის დეპარტამენტი პლაზმის ფიზიკა 11 ნახვა
23 ქიმიის დეპარტამენტი ზოგადი, არაორგანული და მეტალორგანული ქიმია 14 ნახვა
24 ქიმიის დეპარტამენტი ორგანული ქიმია 22 ნახვა
25 ქიმიის დეპარტამენტი ფიზიკური და ანალიზური ქიმია 11 ნახვა